Československý Networking

Obchodné podmienky

spoločnosti Smiling Snake s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platné od 1.12.2022.

1. SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Smiling Snake s.r.o. (so sídlom Ječná 42 , 62100 Brno, IČO 17557984, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 130522) organizuje biznis networkingovú udalosť – akciu a sprostredkováva doplnkové služby s ňou spojené (ďalej len „akcia“). Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a hosťom, prihláseným na akciu. (ďalej len „hosť“) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. PRIHLÁSENIE  

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a hosťom vzniká vyplnením a odoslaním online objednávky – registračného formulára na akciu dostupného na www.jazykovanie.sk/networking (ďalej len „objednávka“, ktorý Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a hosťom uzavretá a nadobúda účinnosť. Prihlásenie na akciu je záväzné.

3. PLATBA 

3.1 Cena akcie je uvedená v registračnom formulári na www.jazykovanie.sk/networking (ďalej len „vstupné)

3.2 Na základe online objednávky hosť obdrží mailom faktúru v elektronickej podobe s pokynmi k platbe.

3.3 Faktúru je možné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet Spoločnosti v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Fio Banka, a.s.

3.4 Rezervácia miest na akcii je platná len do dátumu splatnosti faktúry, ktorá je 7 dní od registrácie. Ak faktúra nebude uhradená do 3 dní od písomnej upomienky, Spoločnosť môže ponúknuť miesto na akcii ďalšiemu záujemcovi. Objednávka neuhradením faktúry nestráca platnosť alebo záväznosť.

4. STORNO PODMIENKY

4.1 Podmienky pre stornovanie akcie hosťom (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia vstupného sú nasledovné:
– Stornovanie po odoslaní záväznej objednávky – storno poplatok je 50 €.
– Stornovanie menej ako 1 mesiac do dňa akcie – storno poplatok je 100 €.
– Stornovanie menej ako 8 dní do dňa akcie – storno poplatok je 100 %.

4.2 Hosť má právo prenechať svoje vstupné inej osobe vhodnej na túto akciu, ktorú Spoločnosť schváli. Zmena mena hosťa je do 48 hodín pred akciou bez poplatku. Pri zmene menej ako 48 hodín má spoločnosť právo vyúčtovať hosťovi manipulačný poplatok 50 €.

4.2 Spoločnosť má právo zrušiť akciu z vlastného rozhodnutia a v tomto prípade vráti hosťovi plnú sumu uhradenej faktúry. Príslušná čiastka bude vrátená na hosťov účet do 14 dní od oznámenia zrušenia Spoločnosťou.

4.3 Spoločnosť má právo vykonať zmenu miesta alebo programu akcie. Ďalej má právo vykonať zmenu v termíne akcie. V prípade, ak zmenený termín líšiaci sa viac ako o 2 hodiny oproti pôvodnému termínu nebude hosťovi vyhovovať, má právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od oznámenia zmeny a Spoločnosť mu vráti plnú sumu uhradenej faktúry. Príslušná čiastka bude vrátená na hosťov účet do 14 dní od oznámenia zmeny Spoločnosťou.

4.4 V prípade zrušenia akcie z dôvodov vyšších nariadení Spoločnosť vstupné nevráti, ale umožní hosťovi si ho vyčerpať na inej akcii alebo inou službou po vzájomnej dohode. Ak si hosť vstupné nevyčerpá do 2 rokov od zrušenej akcie, prepadá Spoločnosti v plnej výške.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak faktúra za akciu nebude uhradená do 3 dní od písomnej upomienky a vymáhať príslušné storno poplatky, uvedené v bode 4. Objednávka neuhradením faktúry nestráca platnosť ani záväznosť..

6.3 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním odhlášky na adresu ceskoslovensky.networking@gmail.com, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a hosťom ukončená a stráca účinnosť. Výška storno poplatku sa odvíja od dátumu odoslania odhlášky. Spoločnosť vyúčtuje hosťovi storno poplatok v súlade s bodom 4 a hosť sa zaväzuje ho uhradiť. 

7. ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spoločnosť prehlasuje, že všetky hosťom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracovávané výlučne na účely súvisiace s poskytovaním služieb Spoločnosťou, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o tom, ako osobné údaje spracovávame nájdete tu: https://www.jazykovanie.sk/ochrana-sukromia/.

8.2 Hosť udeľuje súhlas Spoločnosti použiť fotografie a/alebo videozáznamy vyhotovené počas akcie, na vlastné marketingové účely a zároveň na marketingové účely spoluorganizátorov, menovite: Tomáš Řezníček, Dlouhá Loučka, IČO 73848204.

8.3 Hosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť poskytne jeho kontaktné údaje všetkým účastníkom akcie za účelom možného prepojenia a vzájomnej spolupráce. 

8.4 Hosť sa zaväzuje nezdieľat tieto údaje s tretími stranami a nezaradiť ich do svojich mailing listov bez ďalšieho súhlasu dotknutých osôb.