Obchodné podmienky pre kurzy angličtiny Teddy Eddie v jazykovke

spoločnosti Smiling Snake s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platné od 1.6.2024.

 

1. SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Smiling Snake s.r.o. (so sídlom Námestie sv. Petra a Pavla 10, 84106 Bratislava, IČO 47598352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 95519/B) priamo alebo prostredníctvom dcérskej spoločnosti Smiling Teddy s.r.o. alebo BIG Smiling Snake s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), poskytuje sprostredkovanie služby výučby anglického jazyka metódou Teddy Eddie. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákonným zástupcom žiaka v kurzoch (ďalej len „Študent“) a sú pre zúčastnené strany záväzné. Spoločnosť prehlasuje, že vlastní licenciu na poskytovanie kurzov metódou Teddy Eddie, vydanú spoločnosťou Edu Bears sp. z o. o. sp.k., 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 69 (ďalej len „Autor metódy“) a že kurzy poskytuje v súlade so všetkými pravidlami a podmienkami Autora metódy. 

2. PRIHLÁSENIE  

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká vyplnením a odoslaním online prihlášky študentom, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

3. PLATBA 

3.1 Cena kurzu na celý školský rok 2024/2025 je:

A) 660 € a zahŕňa: 60 lekcií 2x týždenne, všetky potrebné materiály v študentskom sete „kufríček“ a prístup do aplikácie Playground do 31.8.2025. Cena sa skladá z položky „zápisné“, ktoré je vo výške 60 € a hradí sa len v 1. splátke a položky „kurzovné“, ktoré sa hradí v 1. aj v 2. splátke vo výške 300 €. (60 + 2x 300 = 660 €).

B) 330 € iba pre level START a zahŕňa: 30 lekcií 1x týždenne, všetky potrebné materiály v študentskom sete „kufríček“ a prístup do aplikácie Playground do 31.8.2025. Cena sa skladá z položky „zápisné“, ktoré je vo výške 60 € a hradí sa len v 1. splátke a položky „kurzovné“, ktoré sa hradí v 1. aj v 2. splátke vo výške 135 €. (60 + 2x 135 = 330 €).

3.2 Na základe online prihlášky študent obdrží na mail faktúru v elektronickej podobe s pokynmi k platbe 1. splátky. Faktúru s pokynmi k 2. splátke dostane v januári 2025 AUTOMATICKY. Ak sa študent rozhodne nepokračovať v 2. polroku kurzu (od februára), odhlášku musí podať najneskôr 31.12.2024. Na neskoršie odhlášky sa vzťahujú storno podmienky viď. 4.1.

3.3 Platbu je možné vykonať bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet Spoločnosti na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Tatra banka, a.s.

3.4 Prvú splátku je možné rozdeliť na zápisné a kurzovné pokiaľ v prihláškovom formulári nie je ešte uvedený presný termín kurzu. V takom prípade stačí najprv uhradiť len zápisné a zvyšok až po upresnení termínu s rovnakým VS. 

3.5 Rezervácia miesta v kurze je platná len do dátumu splatnosti faktúry. Ak dovtedy kurzovné nebude uhradené, Spoločnosť môže ponúknuť miesto v kurze ďalšiemu záujemcovi. Avšak prihláška neuhradením kurzovného nestráca platnosť alebo záväznosť.

4. STORNO PODMIENKY

4.1 Podmienky pre stornovanie kurzu študentom (odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.3) a vrátenia kurzovného sa odvíjajú od dátumu odoslania odhlášky a sú nasledovné:

Stornovanie kurzu po odoslaní záväznej prihlášky:
Storno poplatok je suma zápisného. Zápisné je nevratné, ale jeho hodnotu môže študent vyčerpať aj v ktoromkoľvek inom kurze Spoločnosti až do konca nasledujúceho šk. roka.

Stornovanie kurzu v prvých dvoch týždňoch kurzu:
Storno poplatok je 25 % z ceny kurzu na celý šk. rok. Študent musí vrátiť nepoškodený žiacky set.

– Stornovanie kurzu v 3. týždni kurzu:
Storno poplatok je 10 % z ceny kurzu na celý šk. rok. (Študent musí vrátiť nepoškodený žiacky set)

Stornovanie kurzu neskôr ako v 3. týždni ale do 31.12. aktuálneho roku:
Storno poplatok je vo výške 100 % prvej splátky kurzu. (Študent si môže ponechať žiacky set)

Stornovanie kurzu po 1.1. nasledujúceho roku:
Storno poplatok je 75 % z ceny kurzu na celý šk. rok. (Študent si môže ponechať žiacky set)

Stornovanie kurzu po 1.3. nasledujúceho roku:
Storno poplatok je 100 % z ceny kurzu na celý šk. rok. (Študent si môže ponechať žiacky set)

 

4.2 Spoločnosť má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 5 a v tomto prípade vráti študentovi sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.

4.3 Spoločnosť má právo vykonať zmenu lektora kurzu a zmenu formy kurzu z priamej na online výučbu. Ďalej má právo vykonať zmenu v termíne kurzu. V prípade, ak zmenený termín konania kurzu líšiaci sa o viac ako 10 minút oproti pôvodnému termínu (uvedenému v prihláškovom formulári a na faktúre, ktorú študent obdržal po podaní prihlášky) nebude študentovi vyhovovať, má právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od oznámenia zmeny a Spoločnosť vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.

4.4 Spoločnosť má právo zrušiť lekciu kurzu alebo posunúť čas začiatku o maximálne 10 minút z technických alebo personálnych dôvodov, alebo z dôvodov vyšších nariadení. Náhradná lekcia sa bude konať v bežnom termíne kurzu po jeho ukončení na konci príslušného školského roka. Tzn. kurz sa predĺži tak, aby bol počet lekcií kurzu dodržaný.

4.5. V prípade uzavretia jazykovej školy, z pandemických alebo iných dôvodov, na viac ako 2 týždne budú kurzy od 3. týždňa pokračovať online formou a to jednou video lekciou a jednou online lekciou alebo 2 online lekciami týždenne v dĺžke 35 minút. Kurzy prvých dvoch týždňov prípadného uzavretia budú zrušené a nahradené podľa bodu 4.4.

 

5. ZMEŠKANÉ HODINY

5.1 Študent sa nemusí z hodín odhlasovať či ospravedlňovať. Za neúčasť študenta na kurze neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu.

5.2 NÁHRADNÉ HODINY:
– Študenti v skupinách STANDARD a ABC môžu využiť neobmedzené online náhradné hodiny.
– Študenti v skupine START môžu využiť 2 náhrádné prezenčné lekcie, ktoré Spoločnosť ponúkne na konci školského roka alebo na začiatku nového. Náhradné lekcie sa nemusia konať v bežnom čase kurzu.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom, ak by jeho správanie závažným spôsobom narušovalo priebeh kurzu aj po druhom písomnom upovedomení. V tom prípade vráti študentovi pomernú časť kurzovného mínus poplatok 30 €.
6.2 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote splatnosti a vymáhať príslušné storno poplatky, uvedené v bode 4.
6.3 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním odhlášky na adresu eddie@jazykovanie.sk, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom ukončená a stráca účinnosť. Výška storno poplatku sa odvíja od dátumu odoslania odhlášky študentom. Spoločnosť vyúčtuje študentovi storno poplatok v súlade s bodom 4 a študent sa zaväzuje ho uhradiť. 

7. ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spoločnosť prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracovávané výlučne na účely súvisiace s poskytovaním služieb Spoločnosťou, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o tom, ako osobné údaje spracovávame nájdete tu: https://www.jazykovanie.sk/ochrana-sukromia/.

8.2 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že jednotlivé vyučovacie hodiny realizované v priestoroch školy môžu byť nahrávané, pričom takto vyhotovené záznamy slúžia na sledovanie kvality vyučovacieho procesu s cieľom jeho neustáleho zlepšovania. Záznamy dlhšie ako 5 minút nesmú byť zverejnené ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou Autora metódy, s ktorým lektor môže 2-krát ročne takéto záznamy konzultovať. Záznamy budú uchovávané po celú dobu ich využiteľnosti na určený účel.

8.3 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že vstupná miestnosť jazykovej školy je monitorovaná nainštalovaným kamerovým systémom so záznamom, pričom takto vyhotovené záznamy slúžia na monitoring bezpečnosti osôb a majetku.

8.4 Študent udeľuje súhlas Spoločnosti použiť fotografie a/alebo videozáznamy s maximálnou dĺžkou 5 minút, ktoré môžu byť vyhotovené počas kurzu, na jej vlastné marketingové účely. 

8.5 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť poskytne jeho mailovú adresu Autorovi metódy a to výlučne za účelom vytvorenia prístupu do vzdelávacej aplikácie Playground a len na obdobie do 31.8. aktuálneho šk. roku.